Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 1. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak, treden één of twee advocaten op als vaste contactperso(o)n(en) voor de cliënt. Voor specifieke en/of buitenlandse aangelegenheden die buiten onze materie vallen is Marien & Naenen Advocatenkantoor bovendien gerechtigd om een beroep te doen op de diensten van advocaten van andere kantoren.
 2. Onze erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden in beginsel berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten, de complexiteit en de inzet van de procedure of het dossier. Administratiekosten worden afzonderlijk berekend volgens detail op basis van eenheidstarieven. Specifieke kosten (o.m. kosten van de gerechtsdeurwaarder, de rolrechten en de gerechtskosten) worden afzonderlijk aangerekend. De uurtarieven evenals de kosten worden bij de aanvang van de advocaat-cliënt relatie aan de cliënt gecommuniceerd. Vanaf 1 januari 2014 dient bij deze bedragen telkens het wettelijk BTW-tarief van 21% bijgeteld te worden.
 3. Consultaties zijn nooit gratis, behoudens vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen.  Telefonische of mondelinge adviezen worden ook aangerekend, behoudens vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen
 4. Marien & Naenen Advocatenkantoor houdt zich het recht voor om aan cliënten een provisie te vragen met betrekking tot haar erelonen en kosten. Staten van erelonen en kosten zijn betaalbaar binnen 15 dagen na de uitgiftedatum. Ingeval van laattijdige betaling, zijn de wettelijke interest en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd vanaf de uitgiftedatum van de staat van erelonen en kosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 5. De advocatenvennootschap behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Deze aanpassing is in voorkomend geval ook van toepassing op de toekomstige prestaties in lopende dossiers.
 6. De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering het kantoor onderschreven heeft. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor in elk geval beperkt tot tweemaal het bedrag van de erelonen die aan het kantoor werden betaald.

Informatieverplichtingen

 1. Marien & Naenen Advocatenkantoor BV, met zetel te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 30, is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht, met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat. Het is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0847.479.892.
 2. Het kantoor heeft een vestiging te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 30.
 3. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt, zijnde 1.250.000 euro (één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro).. De polis is afgesloten bij Amlin Europe NV – polisnummer LXX034899, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.
 4. Het honorarium zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met door de advocaat vast te stellen uurtarieven, de complexiteit, de hoogdringendheid  en de inzet van de procedure of het dossier of op basis van een andere over een te komen wijze.
 5. Door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen apart in rekening worden gebracht. De dekking van algemene kantoorkosten (zoals port-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) gebeurt op basis van eenheidsprijzen volgens detail. Kosten van derden worden in de regel rechtstreeks aangerekend aan de klant. Zo dit niet het geval is, zullen ze afzonderlijk worden aangerekend door de advocaat aan de klant.
 6. De slaagkansen van het dossier worden beoordeeld op basis van de beschikbare gegevens. De cliënt zal ons kantoor steeds volledig en afdoende informeren en zal steeds onmiddellijk alle beschikbare relevante informatie en stukken overmaken het kantoor. Een schriftelijk advies inzake de slaagkansen wordt slechts geformuleerd op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek.
 7. Een eerste gesprek zonder dat van beide zijden de samenwerking wordt bevestigd, vormt geen belangenconflict.
 8. De werkzaamheden worden op regelmatige tijdstippen en op eerste vraag van de opdrachtgever aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van de ereloonstaat.
 9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Marien & Naenen Advocatenkantoor is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dendermonde. Geschillen m.b.t. de hoegrootheid van de erelonen worden voorgelegd aan de taxatiecommissie van de Orde van Advocaten te Dendermonde.
 10. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.
 11. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.
 12. Particulieren die aan de voorwaarden voldoen kunnen via het bureau voor juridische bijstand een beroep doen op een pro Deo advocaat. Marien & Naenen Advocatenkantoor behandelt in principe geen pro Deo dossiers, tenzij anders overeengekomen.